ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจเว็บ Blogger ของนางสาวจุรีพร จงเจริญ นางสาวจุฑารัตน์ แก้วกระมล นายชัยประเสริฐ พลูสวัสดิ์
โปรแกรมกราฟิกสำหรับผลิตสื่อดิจิทัล
(Graphic for Digital Media) 
30204-2202